Kmetijski objekti

Uvajanje sodobnih proizvodnih praks v kmetijske objekte zahteva utilitarne in funkcionalne zasnove objektov, ki vplivajo na razvoj in videz podeželja. Kmetijski objekti so zelo standardno zasnovani, to velja tako za materiale kot njihove sestavne dele. V podjetju se zavedamo, da lahko standardizacija kumulativno negativno vpliva na lokalne posebnosti podeželja, zato si pri načrtovanju tovrstnih objektov ves čas prizadevamo združevati najboljše: načrtujemo funkcionalne in dobro zasnovane sodobne ne-stanovanjske kmetijske stavbe, po meri in potrebah naročnika, usklajene z okolico, da ohranjajo značaj podeželja.
Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov se vsi večji kmetijski in gozdarski objekti uvrščajo med manj zahtevne objekte, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi izdelanega projekta. Pomožni kmetijsko gozdarski objekti se lahko glede na njihovo namembnost uvrščajo tudi med nezahtevne ali enostavne objekte, če služijo kmetijski proizvodnji. V vseh primerih vam v našem podjetju s pomočjo strokovnjakov nudimo pomoč pri snovanju novih ali pri prenovi / širitvi obstoječih kapacitet vaše kmetije.

V podjetju se ukvarjamo s projektiranjem in gradnjo naslednjih vrst kmetijskih in gozdarskih objektov:

  • Hlevi za konje z individualnimi in skupinskimi boksi, hlevi z izpusti
  • Pokrite maneže
  • Hlevi za vse vrste rejnih živali
  • Funkcionalne površine, krmišča, ležišča, blatišča, hodniki, lagune …
  • Spremljajoči kmetijski objekti (skladišča za krmo, gnoj, gnojnico …)
  • Žage in silosi