Običajno gre za gradbeno-inženirske objekte, ki služijo potrebam družbe oz. določeni vrsti izvajanja gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvorijo omrežje, ki je zgrajeno v javno korist (npr. ceste, mostovi, oskrba z vodo, kanalizacija, električna omrežja, telekomunikacije…).

V podjetju se vrsto let ukvarjamo s projektiranjem in gradnjo naslednjih infrastrukturnih objektov:

  • komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
  • prometna infrastruktura (ceste),
  • energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos In distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),
  • vodna infrastruktura,
  • infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja,
  • drugi objekti v javni rabi (komunikacijsko omrežje).