Odločitve, ki so povezane z gradnjo, prenovo, sanacijskimi in vzdrževalnimi deli ali posodobitvami opreme so lahko za investitorja zelo naporne in posledično stresne. Zato zasebnim in javnim investitorjem nudimo tudi storitev svetovanja.

svetovanje
  • izdelava elaborata lokacijske preveritve, ki je obvezna podlaga za izdajo predodločbe ali gradbenega dovoljenja (za zemljišča, kjer želi investitor z nameravano gradnjo odstopati od prostorskih izvedbenih pogojev ali želi na svojo pobudo izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali omogočiti začasno rabo prostora)
  • izdelava projektne naloge
  • izdelava ocene investicije
  • izdelava analize ponudb in svetovanje pri izboru izvajalcev GOI del (optimizacija stroškov investicije in obratovanja, ki bi nastali kot posledica nepremišljenih in nedodelanih odločitev)
  • ocena ustreznosti posameznih projektnih rešitev na področju gospodarjenja z odpadki
  • izdelava zahtevka za pričetek predhodnega postopka, kadar je presoja vplivov na okolje potrebna
  • urejanje izkazovanja pravice graditi na zemljišču (v zemljiški knjigi vpisana stvarna pravica oziroma drugo dokazilo, ki zadošča v rednem postopku dovoljevanja)
  • izdelava posnetka obstoječega stanja (tloris, prerez in dimenzije objekta, pri stavbah tudi pogled in tlorise vseh etaž z osnovnimi merami prostorov ter seznamom prostorov s površinami)
  • informativni izračun uzurpacije in degradacije
  • storitve inženiringa