Center za ravnanje z odpadki Mala Mežakla

  • Kraj in leto izgradnje: Jesenice, 2015 – 2016
  • Velikost (BEP): 5.200 m²

V Občini Jesenice, na območju ob odlagališču odpadkov Mala Mežakla, se nahaja Center za ravnanje z odpadki, namenjen izvajanju dejavnosti gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov (MKO). V centru se tako dopolnjuje obstoječa dejavnost zbiranja in odvoza nenevarnih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih komunalnih odpadkov, z namenom zagotavljanja snovnih tokov ponovne uporabe koristnih frakcij iz nenevarnih odpadkov ter zmanjševanja količin nenevarnih odpadkov, ki jih je potrebno trajno odložiti na deponiji. Projekt obsega izvedbo dveh objektov, objekta za mehansko obdelavo odpadkov in objekta za biološko obdelavo odpadkov. Za objekta je bilo glede emisij v vode in emisij snovi v zrak pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje.