Objekt za proizvodnjo lepljenih nosilcev

  • Kraj in leto izgradnje: Kočevje, 2017-2019
  • Velikost (BEP): 6.200 m²

Na območju gospodarske cone LIK II v Kočevju se nahaja industrijski objekt, namenjen izvajanju lesno predelovalne dejavnosti Kočevske lesne industrije. Zasnova novega obrata je v celoti podrejena tehnološkemu procesu, ki poleg proizvodnje lepljenih nosilcev zajema še proizvodnjo za razreza lesa CNC, pisarniški del s pomožnimi prostori, pokrite manipulativne površine, sušilnice in energetski objekt ter silos za odpraševanje, skupaj s cestno tehtnico ter zunanjo ureditvijo.